BEDRIJFSINFORMATIE

Jerom V.O.F.

De Beukelaerlaan 31

citytours -at- sirjerom -dot – be

0473 30 24 52

BE0757.519.322

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Jerom VOF, een vennootschap met maatschappelijke zetel te De Beukelaerlaan 31, B-2180 Ekeren, BTW BE 0757.519.322, RPR Antwerpen, (hierna ‘Jerom VOF’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten te kopen van zijn online winkel om te kopen. Deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling geplaatst door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webshop van Jerom V.O.F. de Klant dient deze Voorwaarden uitdrukkelijk te aanvaarden en daarmee akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Aanvullende voorwaarden van de Klant zijn uitgesloten, tenzij deze vooraf uitdrukkelijk schriftelijk en door Jerom V.O.F. zijn overeengekomen. wordt geaccepteerd.

Artikel 2: Prijzen

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere door de Klant gevraagde heffingen of belastingen.

Indien bezorg-, reserverings- of administratiekosten in rekening worden gebracht, wordt dit apart vermeld. De prijsopgave heeft uitsluitend betrekking op de artikelen zoals letterlijk omschreven. De bijbehorende foto’s zijn bedoeld voor decoratieve doeleinden en kunnen elementen bevatten die niet bij de prijs zijn inbegrepen.

Artikel 3: Aanbieding

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zijn samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Jerom V.O.F. niet. Jerom VOF is ten aanzien van de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Jerom VOF is op geen enkele wijze aansprakelijk in geval van kennelijke materiële fouten, zet- of drukfouten.

Indien de Klant specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, levertijd of leveringswijze, verzoeken wij de Klant vooraf contact op te nemen met onze klantenservice.

Het aanbod is geldig zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde door Jerom V.O.F. worden aangepast of ingetrokken.

Jerom VOF kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

De bestelling verloopt als volgt:

 • De Klant voegt de gewenste items toe aan het winkelwagentje (alle prijzen zijn inclusief)
 • De klant kiest voor “Afrekenen”
 • De Klant vult de volgende gegevens in:
  • Verzend- en factuuradres
  • Gewenste verzendmethode
  • Gewenste betaalmethode
 • De Klant controleert de bestelling en corrigeert deze waar nodig
 • De Klant gaat akkoord met de Algemene Voorwaarden” en bevestigt de bestelling
 • Je kunt tot het laatste moment nadenken. Daarna kan nog gebruik worden gemaakt van het herroepingsrecht.
 • De gekochte artikelen worden zo snel mogelijk geleverd.

Betaling kan gebeuren via overschrijving naar rekeningnummer BE53 7360 7784 1453

Jerom VOF is gerechtigd een bestelling te weigeren wegens een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in Europa, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

Shipments will be prepared within 1 working day after payment confirmation is received and will normally be delivered by postal services within one week.

Unless otherwise agreed or expressly provided otherwise, the goods will be delivered to the Customer’s place of residence within 30 days of receipt of the order provided payment is received in time.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming in de levering dient door de Klant te worden gemeld aan Jerom V.O.F. zonder vertraging.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant zodra hij (of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft genomen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, indien de vervoerder de opdracht heeft gekregen van de Klant om de goederen te vervoeren en deze keuze niet is gemaakt door Jerom V.O.F. werd bevolen.

Online aangekochte tickets voor City Tours worden verzonden via email zodra betaling bevestigd is. 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven het exclusieve eigendom van Jerom V.O.F. totdat de volledige betaling door de Klant heeft plaatsgevonden.

De Klant verbindt zich, indien nodig, jegens derden tot het eigendomsvoorbehoud van Jerom V.O.F. wijzen op bijv. aan iedereen die beslag zou leggen op de nog niet volledig betaalde voorwerpen.

Artikel 7: HERROEPINGSRECHT

De bepalingen van dit artikel zijn alleen van toepassing op Klanten die online artikelen kopen bij Jerom V.O.F. in hun hoedanigheid van consument.

De Klant heeft het recht om de overeenkomst binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Jerom V.O.F. door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post, fax of e-mail) van zijn besluit de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar is hiertoe niet verplicht.

De Klant kan ook het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring elektronisch invullen en per e-mail verzenden. Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij de Klant onverwijld een ontvangstbevestiging van zijn herroeping op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail).

Om de herroepingstermijn na te leven, moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant dient de goederen terug te sturen naar Jerom V.O.F. onverwijld, maar in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij heeft besloten de overeenkomst te herroepen. Jerom V.O.F. heeft gecommuniceerd, geretourneerd of overhandigd. De Klant is op tijd als hij de goederen terugzendt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen zijn voor rekening van de Klant.

Als het geretourneerde product op enigerlei wijze in waarde is verminderd, zal Jerom V.O.F. behoudt zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. goederen bepalen.

Alleen artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzing en factuur of aankoopbewijs kunnen worden geretourneerd.

Tickets voor City Tours kunnen tot 4 dagen voor de geplande tour worden terugbetaald.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Jerom V.O.F. alle tot dan toe van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximaal 14 kalenderdagen nadat Jerom V.O.F. op de hoogte is gesteld van het besluit van de klant om het contract te herroepen. Met verkoopovereenkomsten heeft Jerom V.O.F. wachten met terugbetalen totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.
Eventuele extra kosten als gevolg van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan die van Jerom V.O.F. De goedkoopste standaardlevering die wordt aangeboden, wordt niet terugbetaald.

Jerom VOF betaalt met dezelfde betaalmethode waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft uitgevoerd, tenzij de Klant uitdrukkelijk anders heeft ingestemd; in ieder geval zal de Klant voor dergelijke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • dienstverleningsovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst;
 • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Jerom V.O.F. geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kan voordoen;
 • de levering van goederen die volgens specificaties van de Klant zijn vervaardigd of die duidelijk voor een bepaalde persoon bestemd zijn;
 • de levering van goederen die snel bederven of beperkt houdbaar zijn;
 • de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor terugzending en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • de levering van goederen die na levering onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • de levering van alcoholische dranken, waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering pas kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt gedurende waarop het bedrijf geen invloed heeft;
 • overeenkomsten waarbij de Klant Jerom V.O.F. specifiek verzocht hem te bezoeken voor het uitvoeren van dringende reparaties of onderhoud;
 • de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • de levering van kranten, tijdschriften of tijdschriften, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;
 • overeenkomsten gesloten tijdens een publieke veiling;
 • de voorziening van accommodatie andere dan voor residentiele doeleinden, transport van goederen, autohuur services, catering en vrijetijdsgerelateerde diensten, indien een specifieke datum of periode waarin de dienst geleverd wordt is opgenomen in de overeenkomst;
 • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, indien de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest (bijvoorbeeld downloaden van muziek, software);
 • de contracten voor weddenschappen en loterijen.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij de verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Een eventuele commerciële garantie doet geen afbreuk aan deze rechten. Om een ​​beroep te doen op de garantie dient de Klant het aankoopbewijs te kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden de originele verpakking van de goederen te bewaren. Voor artikelen die online zijn gekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, moet de klant contact opnemen met Jerom V.O.F en het artikel op zijn kosten retourneren. In geval van een defect dient de Klant Jerom V.O.F. zo spoedig mogelijk informeren. Elk gebrek dient in ieder geval binnen een termijn van 2 maanden na ontdekking door de Klant te worden gemeld. Daarna vervalt elk recht op herstel of vervanging. De wettelijke garantie is nimmer van toepassing op gebreken die ontstaan ​​als gevolg van ongevallen, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen is, het niet naleven van de gebruiksaanwijzing of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel , gebruik, slecht onderhoud of enig ander abnormaal of onjuist gebruik. Gebreken die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op de datum van aankoop, indien van toepassing levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, tenzij het tegendeel wordt bewezen door de Klant.

Artikel 9: Klantenservice

De klantenservice van Jerom V.O.F. is bereikbaar per e-mail op citytours -at- sirjerom -dot-be of per post op volgend adres De Beukelaerlaan 31, B-2180 Ekeren. Eventuele klachten kunnen hieraan worden gericht.

Artikel 10: Sancties bij wanbetaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarop Jerom V.O.F. Bij niet- of niet-tijdige betaling is de Klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente verschuldigd van 10% per jaar over het onbetaalde bedrag vanaf de datum van verzuim. Daarnaast is de Klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande heeft Jerom V.O.F. behoudt zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.
 

Article 11: Violation of validity – non-renunciation

Indien enige bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt geacht, zal dit op geen enkele manier de geldigheid, wettigheid en toepasselijkheid van de andere bepalingen aantasten.

Mislukking op elk moment door Jerom V.O.F. om een ​​van de rechten uiteengezet in deze Voorwaarden af ​​te dwingen, of om enig recht hiervan uit te oefenen, zal nooit worden beschouwd als een verklaring van afstand van een dergelijke bepaling en zal nooit de geldigheid van dergelijke rechten aantasten.

Artikel 12: Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld met andere voorwaarden waarnaar expliciet wordt verwezen, en de algemene verkoopvoorwaarden van Jerom V.O.F.. In geval van tegenstrijdigheid prevaleren deze voorwaarden.

Artikel 13: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicatie en back-ups als bewijs kunnen dienen.

Artikel 14: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

Bij juridische geschillen zijn de rechtbanken van de woonplaats van de Consument bevoegd. De Consument kan ook contact opnemen met het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/</a>).

 

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

Geachte klant, U hoeft dit formulier alleen in te vullen en terug te sturen als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan Jerom V.O.F., De Beukelaerlaan 31, B-2180 Ekeren, 0757.519.322:

Ik/Wij (*) deel/delen u hierbij (*) mee dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen:

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Na(a)m(en) consument(en) :

Adres consument(en) :

Handtekening consument(en):

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.